Oppdatering av kundeopplysninger - Privatperson
Investeringserfaring
Vi trenger opplysninger om din kunnskap og erfaring:
Investeringsmål
Spesifiser din investeringsmålsetning:
Utstrakt erfaring: Gjennomsnittlig 10 handler per kvartal siste 4 kvartaler (verdien av transaksjonene skal utgjøre til sammen minst EUR 100.000 per kvartal eller tilsvarende i den relevante valutaen)
Noe erfaring: Mellom 1 og 10 handler per kvartal siste 4 kvartaler. Eller har tidligere gjennomført handler med finansielle instrumenter.
IngenNoeUtstrakt
Noterte aksjerErfaring
Kunnskap
Unoterte aksjerErfaring
Kunnskap
ObligasjonerErfaring
Kunnskap
ProsjektselskaperErfaring
Kunnskap
DerivaterErfaring
Kunnskap
ShortsalgErfaring
Kunnskap
Strukturerte produkterErfaring
Kunnskap
VerdipapirfinansieringErfaring
Kunnskap
Private EquityErfaring
Kunnskap
Aksje- og obligasjonsfondErfaring
Kunnskap
Finansiell situasjon
Vennligst fyll ut oversikten over din finansielle situasjon:
Vennligst fyll ut feltene under med tallene 0 eller høyere
Arctic Securities AS vil kunne foreta kontroll av kundens og eventuelle reelle rettighaveres kredittopplysninger i forbindelse med opprettelse og vedlikehold av kundeforholdet.
Bærekraftspreferanser
Bærekraft handler om hvordan selskapers virksomhet innvirker på miljø, virksomhetsstyring og sosiale forhold, og hvordan virksomheten på den måten eventuelt bidrar til en bærekraftig utvikling. Foretaket er etter lovgivningen forpliktet til å kartlegge kundens bærekraftspreferanser, og hvilke bærekraftsfaktorer kunden i tilfelle ønsker foretaket skal vektlegge i foretakets vår rådgivning.
Politisk eksponerte personer
Tilknytning til personer i politiske stillinger:
Arctic Securities AS er forpliktet etter hvitvaskingsloven til å foreta forsterkede kontrolltiltak overfor politisk eksponerte personer (PEP'er) og kunder med høy risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering. I den forbindelse gjør vi oppmerksom på at vi vil screene kunder, samt ordrefullmaktshavere og reelle rettighetshavere mot offentlige sanksjons- og PEP-lister ved kundeetablering og i forbindelse med den løpende oppfølgingen av kundeforholdet.
Kundeklassifisering
I henhold til verdipapirhandelloven med forskrift er Arctic Securities AS pålagt å klassifisere kunder i kategoriene ikke-profesjonell kunde, profesjonell kunde eller kvalifisert motpart. Hver kundeklasse innehar ulik grad av investorbeskyttelse, hvor ikke-profesjonelle kunder innehar den høyeste grad av investorbeskyttelse, mens kvalifiserte motparter innehar den laveste grad av investorbeskyttelse. Det vises i den forbindelse til skrivet «Informasjon om kundeklassifisering», som er tilgjengelig her.
Ikke-profesjonell kunde
En privatperson vil i utgangspunktet være å anse som en ikke-profesjonell kunde, men kan be om å bli behandlet som en profesjonell kunde. Dette forutsetter at kunden besitter ekspertise, erfaring og kunnskap knyttet til finansielle instrumenter, samt er i stand til å treffe egne investeringsbeslutninger og forstår den risiko som er involvert.

I tillegg må to av tre av følgende vilkår være oppfylt:
  • Kunden har foretatt transaksjoner av betydelig størrelse på det relevante markedet gjennomsnittlig ti ganger per kvartal i de foregående fire kvartaler (verdien av transaksjonene skal utgjøre til sammen minst EUR 100.000 per kvartal eller tilsvarende i den relevante valutaen).
    Utskrift fra verdipapirregister eller lignende som bekrefter at vilkåret er oppfylt ettersendes.
  • Kunden innehar kontanter og finansielle instrumenter til en verdi av minimum EUR 500.000.
    Bankutskrift, utskrift fra verdipapirregister eller lignende som bekrefter at vilkåret er oppfylt ettersendes.
  • Kunden arbeider eller har arbeidet innenfor finansiell sektor i minst ett år i stilling som krever kunnskap om de aktuelle transaksjonene.
Profesjonell kunde
En privatperson kan be om bli behandlet som profesjonell kunde forutsatt at to av tre av følgende vilkår er oppfylt:
  • Kunden har foretatt verdipapirhandler på over NOK 10.000 på det relevante marked i snitt 10 ganger per kvartal i de foregående fire kvartaler
  • Kunden innehar kontanter og finansielle instrumenter til en verdi av minimum EUR 500.000
  • Kunden, eller noen kunden er bistått av arbeider eller har arbeidet innenfor finansiell sektor i minst 12 måneder i stilling som krever kunnskap om de aktuelle transaksjonene
Kvalifisiert motpart
En privatperson vil ikke kunne bli klassifisert som en kvalifisert motpart.
Basert på informasjonen du har oppgitt vil du bli klassifisert som en Ikke-profesjonell kunde.
Hvordan ønsker du å motta egnethetsrapporter?

Arctic Securities AS skal ved ytelse av investeringsrådgivning til ikke-profesjonelle kunder, gi kunden en erklæring om egnethet. Egnethetserklæringen er en sammenfatning av investeringsrådet og hvordan dette er egnet for kunden relatert til kundens preferanser, mål, og andre egenskaper.

Kontaktperson hos Arctic