Oppdatering av kundeopplysninger - Privatperson
Investeringserfaring
Vi trenger opplysninger om din kunnskap og erfaring:
Investeringsmål
Spesifiser din investeringsmålsetning:
Noe erfaring: Mellom 1 og 10 handler per kvartal siste 4 kvartaler.
Utstrakt erfaring: Mer enn 10 handler per kvartal siste 4 kvartaler.
IngenNoeUtstrakt
Noterte aksjerErfaring
Kunnskap
Unoterte aksjerErfaring
Kunnskap
Aksje- og obligasjonsfondErfaring
Kunnskap
ObligasjonerErfaring
Kunnskap
DerivaterErfaring
Kunnskap
ShortsalgErfaring
Kunnskap
Strukturerte produkterErfaring
Kunnskap
VerdipapirfinansieringErfaring
Kunnskap
ProsjektselskaperErfaring
Kunnskap
Private EquityErfaring
Kunnskap
Finansiell situasjon
Vennligst fyll ut oversikten over din finansielle situasjon:
Vennligst fyll ut feltene under med tallene 0 eller høyere
Arctic Securities AS vil kunne foreta kontroll av kundens og eventuelle reelle rettighaveres kredittopplysninger i forbindelse med opprettelse og vedlikehold av kundeforholdet.
Politisk eksponerte personer
Tilknytning til personer i politiske stillinger:
Arctic Securities AS er forpliktet etter hvitvaskingsloven til å foreta forsterkede kontrolltiltak overfor politisk eksponerte personer (PEP'er) og kunder med høy risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering. I den forbindelse gjør vi oppmerksom på at vi vil screene kunder, samt ordrefullmaktshavere og reelle rettighetshavere mot offentlige sanksjons- og PEP-lister ved kundeetablering og i forbindelse med den løpende oppfølgingen av kundeforholdet.
Kundeklassifisering
I henhold til verdipapirhandelloven med forskrift er Arctic Securities AS pålagt å klassifisere kunder i kategoriene ikke-profesjonell kunde, profesjonell kunde eller kvalifisert motpart. Hver kundeklasse innehar ulik grad av investorbeskyttelse, hvor ikke-profesjonelle kunder innehar den høyeste grad av investorbeskyttelse, mens kvalifiserte motparter innehar den laveste grad av investorbeskyttelse. Det vises i den forbindelse til skrivet «Informasjon om kundeklassifisering», som er tilgjengelig her.
Ikke-profesjonell kunde
En privatperson vil i utgangspunktet være å anse som en ikke-profesjonell kunde, men kan imidlertid be om å bli behandlet som en profesjonell kunde dersom vilkårene for dette er oppfylt.
Profesjonell kunde
En privatperson kan be om bli behandlet som profesjonell kunde forutsatt at to av tre av følgende vilkår er oppfylt:
  • Kunden har foretatt verdipapirhandler på over NOK 10.000 på det relevante marked i snitt 10 ganger per kvartal i de foregående fire kvartaler
  • Kunden innehar kontanter og finansielle instrumenter til en verdi av minimum EUR 500.000
  • Kunden, eller noen kunden er bistått av arbeider eller har arbeidet innenfor finansiell sektor i minst 12 måneder i stilling som krever kunnskap om de aktuelle transaksjonene
Kvalifisiert motpart
En privatperson vil ikke kunne bli klassifisert som en kvalifisert motpart.
Basert på informasjonen du har oppgitt vil du bli klassifisert som en Ikke-profesjonell kunde.
Hvordan ønsker du å motta egnethetsrapporter?

Arctic Securities AS skal ved ytelse av investeringsrådgivning til ikke-profesjonelle kunder, gi kunden en erklæring om egnethet. Egnethetserklæringen er en sammenfatning av investeringsrådet og hvordan dette er egnet for kunden relatert til kundens preferanser, mål, og andre egenskaper.

Kontaktperson hos Arctic