Oppdatering av kundeopplysninger - Foretak / juridisk enhet
Kundens virksomhet
Investeringserfaring
Vennligst oppgi informasjon om kunnskap og erfaring:
Investeringsmål
Spesifiser kundens investeringmålsetning:
Utstrakt erfaring: Gjennomsnittlig 10 handler per kvartal siste 4 kvartaler (verdien av transaksjonene skal utgjøre til sammen minst EUR 100.000 per kvartal eller tilsvarende i den relevante valutaen)
Noe erfaring: Mellom 1 og 10 handler per kvartal siste 4 kvartaler. Eller har tidligere gjennomført handler med finansielle instrumenter.
IngenNoeUtstrakt
Noterte aksjerErfaring
Kunnskap
Unoterte aksjerErfaring
Kunnskap
ObligasjonerErfaring
Kunnskap
ProsjektselskaperErfaring
Kunnskap
DerivaterErfaring
Kunnskap
ShortsalgErfaring
Kunnskap
Strukturerte produkterErfaring
Kunnskap
VerdipapirfinansieringErfaring
Kunnskap
Private EquityErfaring
Kunnskap
Aksje- og obligasjonsfondErfaring
Kunnskap
Finansiell situasjon
Vennligst fyll ut oversikten over kundens finansielle situasjon:
Vennligst fyll ut feltene under med tallene 0 eller høyere
Arctic Securities AS vil kunne foreta kontroll av kundens og eventuelle reelle rettighaveres kredittopplysninger i forbindelse med opprettelse og vedlikehold av kundeforholdet. Kunden bes opplyse om den finansielle situasjonen vesentlig avviker fra seneste avlagte regnskap.
Bærekraftspreferanser
Bærekraft handler om hvordan selskapers virksomhet innvirker på miljø, virksomhetsstyring og sosiale forhold, og hvordan virksomheten på den måten eventuelt bidrar til en bærekraftig utvikling. Foretaket er etter lovgivningen forpliktet til å kartlegge kundens bærekraftspreferanser, og hvilke bærekraftsfaktorer kunden i tilfelle ønsker foretaket skal vektlegge i foretakets vår rådgivning.
Kundeklassifisering
I henhold til verdipapirhandelloven med forskrift er Arctic Securities AS pålagt å klassifisere kunder i kategoriene ikke-profesjonell kunde, profesjonell kunde eller kvalifisert motpart. Hver kundeklasse innehar ulik grad av investorbeskyttelse, hvor ikke-profesjonelle kunder innehar den høyeste grad av investorbeskyttelse, mens kvalifiserte motparter innehar den laveste grad av investorbeskyttelse. Det vises i den forbindelse til skrivet «Informasjon om kundeklassifisering», som er tilgjengelig her.
Kvalifisert motpart
Følgende kunder regnes som kvalifiserte motparter:
 1. verdipapirforetak,
 2. kredittinstitusjoner,
 3. forsikringsselskap,
 4. innretninger for kollektiv investering og forvaltere for slike innretninger,
 5. pensjonsforetak og forvaltningsselskaper for slike foretak,
 6. andre godkjente eller lovregulerte finansforetak,
 7. offentlige myndigheter på nasjonalt nivå, inkludert sentralbanker og overnasjonale organisasjoner.
Profesjonell kunde
Følgende kunder anses som profesjonelle i relasjon til alle investeringstjenester, all investeringsvirksomhet og alle finansielle instrumenter:
 1. foretak som har fått tillatelse til, eller er lovregulert for å utøve virksomhet på, finansmarkedene i EØS eller tredjestat og er å anse som, eller driver tilsvarende virksomhet som: a) kredittinstitusjoner, b) verdipapirforetak, c) forsikringsselskaper, d) andre godkjente eller lovregulerte finansforetak, e) innrettinger for kollektiv investering og forvaltningsselskaper for slike innretninger, f) pensjonsforetak og forvalter for slike foretak, g) vare- og varederivatforhandlere, h) lokale foretak, i) andre institusjonelle investorer
 2. store foretak som oppfyller minst to av følgende krav til størrelse på foretaksnivå
  1. regnskapsmessig balanse på et beløp i norske kroner som minst svarer til EUR 20 000 000
  2. årlig netto omsetning på et beløp i norske kroner som minst svarer til EUR 40 000 000
  3. egenkapital på et beløp i norske kroner som minst svarer til EUR 2 000 000
 3. nasjonale og regionale myndigheter, herunder offentlige organer som forvalter offentlig gjeld på nasjonalt eller regionalt plan, sentralbanker og internasjonale og overnasjonale institusjoner
 4. andre institusjonelle investorer som har som hovedvirksomhet å investere i finansielle instrumenter, herunder enheter som driver med verdipapirisering av eiendeler eller andre finansielle transaksjoner
Ikke-profesjonell kunde
En kunde som ikke oppfyller vilkår til å klassifiseres som profesjonell kunde som beskrevet over vil i utgangspunktet være å anse som ikke-profesjonell kunde, men kan imidlertid be om å bli behandlet som profesjonell kunde dersom minst to av tre av følgende vilkår er oppfylt:
 • Kunden har foretatt verdipapirhandler på over NOK 10.000 på det relevante marked i snitt 10 ganger per kvartal i de foregående fire kvartaler
 • Kunden innehar kontanter og finansielle instrumenter til en verdi av minimum EUR 500.000
 • Kunden, ansatte hos kunden eller noen kunden er bistått av, arbeider eller har arbeidet innenfor finansiell sektor i minst 12 måneder i stilling som krever kunnskap om de aktuelle transaksjonene
Basert på informasjonen som er oppgitt vil bli klassifisert som en ikke-profesjonell kunde.
Egnethetsrapporter
Arctic Securities AS skal ved ytelse av investeringsrådgivning til ikke-profesjonelle kunder, gi kunden en erklæring om egnethet. Egnethetserklæringen er en sammenfatning av investeringsrådet og hvordan dette er egnet for kunden relatert til kundens preferanser, mål, og andre egenskaper.
Kontaktperson hos Arctic
Bekreftelse og signatur
Kundeavtalen skal signeres av signaturberettiget / de eller person(er) tildelt prokura
Nr. 1