Oppdatering av kundeopplysninger - Foretak / juridisk enhet
Skatteinformasjon
Vennligst oppgi alle land hvor kunden er skattemessig bosatt/hjemmehørende:

Arctic Securities AS er forpliktet til å fastslå hvor kontohavere og reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt/hjemmehørende og innrapportere kontoopplysningene til Skatteetaten.
Foretak/juridiske enheter regnes som skattemessig hjemmehørende i de land der de er skattemessig hjemmehørende etter det relevante landets interne rett på grunnlag av sted for ledelse, stiftelse, registrering mv. En enhet kan være skattemessig hjemmehørende i flere land.

Dersom kontohaver er et foretak/juridisk enhet, skal det innrapporteres opplysninger om hvor foretaket/den juridiske enheten og reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt/hjemmehørende.

Dersom du/dere er i tvil om hvilke land foretaket/den juridiske enheten eller reelle rettighetshavere er skattemessig bosatt/hjemmehørende, eller du/dere er i tvil om foretakets/den juridiske enhetens eller reelle rettighetshaveres utenlandske identifikasjonsnummer, må du/dere ta kontakt med skattemyndighetene i det aktuelle landet for å få avklart dette.

Amerikanske statsborgere er skattepliktige til USA på grunnlag av statsborgerskapet. Dette må opplyses for reelle rettighetshavere under Eierskap.

Oppgjørsinformasjon
Hvordan ønsker kunden å motta sluttsedler?
Kontaktperson oppgjør
Kontaktperson nr. 1
  Oppgjørsinstruksjoner
  Eierskap
  Arctic Securities AS plikter å undersøke om kunden har noen reelle rettighetshavere.
  Med reelle rettighetshavere menes personer som alene eller sammen med nære familiemedlemmer *, direkte eller indirekte eier eller kontrollerer mer enn 25% av foretaket, eller på annen måte utøver kontroll over foretaket.

  Dersom en person alene eier et foretak, vil vedkommende betegnes som reell rettighetshaver med 100% eierandel i foretaket og det må hukes av for "Ja" nedenfor.
  Ordrefullmakter

  Kunden bekrefter at Arctic Securities AS ikke skal ha noe ansvar for overtredelse av eventuelle begrensninger i fullmaktsforholdet som er avtalt mellom kunden og fullmektigen for så vidt gjelder hvilke finansielle instrumenter som kan handles, beløpsbegrensninger eller annet. Ordrefullmakten skal gjelde inntil den eventuelt tilbakekalles av kunden ved skriftlig notifikasjon til Arctic Securities AS. En tilbakekallelse trer i kraft fra det tidspunkt den er kommet til Arctic Securities AS' kunnskap.

  Følgende personer kan foreta investeringsbeslutninger på vegne av kunden, samt gi oppgjørsinstruksjoner og disponere over kundens konto/depot.

  Ordrefullmaktshaver nr. 1
   Politisk eksponerte personer
   Arctic Securities AS er forpliktet etter hvitvaskingsloven til å foreta forsterkede kontrolltiltak overfor politisk eksponerte personer (PEP'er) og kunder med høy risiko for hvitvasking eller terrorfinansiering. I den forbindelse gjør vi oppmerksom på at vi vil screene kunder, samt ordrefullmaktshavere og reelle rettighetshavere mot offentlige sanksjons- og PEP-lister ved kundeetablering og i forbindelse med den løpende oppfølgingen av kundeforholdet.